O pojekte
Napísal Administrator   

Názov: Moderne vzdelávať, chrániť a rozvíjať prírodné krásy, tradície a

potenciál Súľovskej kotliny

Kód ITMS: 26110130302

Začiatok vecnej realizácie: 01.10.2009

Koniec vecnej realizácie: 30.09.2011

Dĺžka realizácie: 24 mesiacov

Východisková situácia

Základná škola s materskou školou Súľov - Hradná je jedinou inštitúciou stabilne poskytujúcou edukačné služby a využitie voľného času deťom, žiakom a občanom obcí Súľov - Hradná, Jablonové a časti obce Predmier - Podháj. Vznikla postupnou integráciou viacerých škôl a školských zariadení do jedného celku.

Zavádzaniu moderných metód a zvyšovaniu kvality služieb bránia najmä zlé priestorové a materiálne podmienky. Užíva už viac ako 45 rokov tri, niekoľko kilometrov od seba vzdialené objekty v zlom stave. Škola sa nachádza na území národnej prírodnej rezervácie Súľovské skaly a spolu s nárastom cien energií jej lokalizácia znamená, že podiel nákladov na energie na celkových nákladoch školy rastie najmä na úkor zabezpečenia potrebného didaktického vybavenia, či investícií do jej ľudského potenciálu.

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Realizácia aktivít projektu prinesie:

- Škola bude mať pripravený Školský vzdelávací program rozpracovaním učebných osnov, pedagogickej dokumentácie a potrebných materiálov pre ďalšie ročníky základnej školy.

- Pedagógovia si rozšíria svoju vedomostnú úroveň vzdelávaním, zvýšia si motiváciu pre svoje ďalšie vzdelávanie, čo prispeje k ich osobnostnému a profesijnému rastu, získajú metodický a pracovný materiál pre žiakov v elektronickej a tlačenej podobe, budú aktívne využívať nové metódy a formy vyučovania.

- Žiaci nadobudnú schopnosti pracovať v tíme, naučia sa byť zodpovednými za výsledky svojej práce, prehĺbia si digitálnu gramotnosť, dokážu uplatniť získané poznatky v praxi.

Spôsob realizácie projektu

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom aktivít, realizovaných v súlade s platnou legislatívou a cieľmi projektu:

- Doplnenie školského vzdelávacieho programu - tvorba učebných osnov, časovo-tematických plánov a pod. pre ISCED 1, ISCED 2.

- Zvýšenie kompetencií, zručností a vedomostí pedagógov v oblasti digitálnej gramotnosti a zavádzania nových metód práce formou ich ďalšieho vzdelávania.

- Zefektívnenie výučby prírodovedných predmetov a matematiky prostredníctvom zavádzania IKT do vyučovacieho procesu a použitím nových didaktických prostriedkov.

- Vypracovanie metodického a pracovného materiálu pre výučbu prírodovedných predmetov a matematiky v súlade so štátnym vzdelávacím programom a školským vzdelávacím programom s využitím IKT.

Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

Realizáciou projektu chceme riešiť nedostatok vhodného didaktického materiálu zameraného na cieľavedomé rozvíjanie vedomostnej úrovne žiakov, pretože dnešná informačná a znalostná spoločnosť si vyžaduje schopnosť získavať a spracovávať informácie modernými technológiami. Naplnenie cieľa projektu a cieľa školy si vyžaduje inováciu existujúcej výpočtovej techniky, zakúpenie interaktívnych tabúľ a doplnenie nových prostriedkov informačno-komunikačných technológií a potrebným softvérom. Naša škola sa nachádza v prostredí, ktoré poskytuje dostatok vnemov a podnetov, ako aj materiálnych zdrojov a personálnych kapacít vhodných na realizáciu projektu.

Prvým impulzom pre prípravu predkladaného projektu bola snaha pedagogických zamestnancov poskytovať žiakom kvalitnejšie služby s cieľom vytvárať motivujúcu atmosféru učenia sa. Vypracovanie školského vzdelávacieho programu a pedagogickej dokumentácie s dôrazom na využitie IKT spolu s ďalším vzdelávaním zamestnancov, sú najvhodnejšou metódou prebudovania školy na modernú školu 21. storočia s dôrazom na zachovanie prírodného bohatstva regiónu.

Ciele projektu

Strategický cieľ projektu

Zvýšiť kvalitu vzdelávania uskutočnením obsahovej prestavby s využitím inovovaných metód a foriem výučby a pripraviť žiaka pre potreby vedomostnej spoločnosti.

Špecifické ciele projektu

1. Vytvoriť školský vzdelávací program vyhovujúci špecifickým potrebám školy v súlade so štátnym vzdelávacím programom

2. Zvyšovanie kompetencií učiteľov na zavádzanie inovačných metód do vyučovania

3. Zvyšovanie kľúčových kompetencií a zručností žiakov

Cieľové skupiny

Cieľová skupina

Charakteristika cieľovej skupiny

Žiaci základnej školy

Žiaci základnej školy v ročníkoch 1 až 9. Sú obyvateľmi obcí Súľov - Hradná, Jablonové a časti obce Predmier - Podháj. Vo výchovno-vzdelávacom procese dosahujú dobré výsledky. V cieľovej skupine sú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Pedagogickí zamestnanci školy

Pedagogickí zamestnanci školy - muži a ženy.

Aktivity projektu

Názov špecifického cieľa

1.

Tvorba školského vzdelávacieho programu

2.

Podpora zavádzania inovatívnych foriem a metód vyučovania zvyšovaním kompetencií pedagógov

3.

Rozvoj pedagogických stratégií ako cesta k zvyšovaniu kompetencií žiakov školy

1.

Tvorba školského vzdelávacieho programu

1.1

Analýza potrieb školy

1.2

Tvorba školského vzdelávacieho programu pre ISCED 1 a ISCED 2

2.

Podpora zavádzania inovatívnych foriem a metód vyučovania zvyšovaním kompetencií pedagógov

2.1

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov ako základný krok podpory zavádzania inovatívnych foriem a metód do vyučovania na škole

3.

Zvyšovanie kľúčových kompetencií a zručností žiakov a tvorba pedagogických stratégií

3.1

Modernizácia vyučovania s využitím informačno-komunikačných technológií

3.2

Tvorba didaktických materiálov ako podpora výučby vo vybraných predmetoch so zameraním na rozvoj environmentálneho povedomia

 

© 2019 Moderne vzdelávať, chrániť a rozvíjať prírodné krásy, tradície a potenciál Súľovskej kotliny